Refund and Return Policy

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า  : 

1. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ การคืน/เปลี่ยนสินค้า ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางร้าน

2. สินค้าที่คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ป้ายสินค้า ตราผ้าและบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่ถูกตัด ถอดออกหรือชำรุด

3. สินค้าที่จะส่งคืนต้องไม่ผ่านการซักหรือถูกใช้งานจากผู้ซื้อ

4. หลังจากได้รับคำยืนยันการเปลี่ยนสินค้าจากทางร้าน ผู้ซื้อต้องส่งสินค้าคืนร้าน ภายใน 7 วันทำการ